Gebieden

Voor het cameraproject is het Haven en IndustrieComplex (HIC) verdeeld in tien gebieden (zie afbeelding 1). Geen gebied is hetzelfde qua karakter, inrichting en soorten bedrijven. Ook de veiligheidsproblematiek verschilt per gebied. Het gaat hierbij om de volgende zaken/gebieden.

Afbeelding 1 De tien deelgebieden van het HIC, met per gebied aangegeven de voornaamste problematiek. NB Dordrecht Inland Seaport valt buiten de scope van het project, maar wel onder het verzorgingsgebied van het HbR.

 • Maasvlakte Qua haven vindt hier grootschalige containeroverslag plaats evenals de op- en overslag van kolen. De veiligheidsproblematiek is m.n. drugs gerelateerd. Dit leidt tot gevolgen als regelmatig inklimmers en uithalers op de terminal, (sociale) druk op eigen personeel van bedrijven door criminele organisaties, verstoringen van het operationele proces etc. Daarnaast is het een kwetsbaar gebied voor terrorisme en milieu-activisme.
 • Europoort Qua haven wordt dit gebied gekenmerkt door veel grote bedrijven voor overslag en verwerking van aardolie. Er zijn veel lange, doodlopende wegen wat het gebied een onguur karakter geeft. In de Europoort ligt gevoelige en kwetsbare infrastructuur zoals buisleidingen en opslagtanks. Brand of ontploffing heeft grote gevolgen voor een wijde omgeving. De veiligheidsproblematiek is m.n. gerelateerd aan illegale immigratie (met name bij de gevestigde ferry-bedrijven in het gebied). Gelet op de verschillende grootschalige installaties is het gebied kwetsbaar voor terrorisme. Mogelijk wordt op de kop van de Beer de zogeheten ‘Foodhub’ gevestigd, een cluster van samenwerkende bedrijven in de fruitopslag wat een aantrekkende werking kan hebben op drugs gerelateerde criminaliteit.
 • Botlek haven is de Botlek een ouder bedrijventerrein met deels petrochemische industrie (o.a. tankopslag) en deels een logistiek functie (distripark/britanniehaven). De Botlek heeft met name te maken met in belangrijke mate vermogensdelicten en diefstal. Dit leidt tot aanzienlijke schaden en gevoelens van onveiligheid bij de gevestigde ondernemers. Verder is met name de petrochemie zeer kwetsbaar voor terrorisme. De Britanniehaven is kwetsbaar voor illegale immigratie. Ook illegale prostitutie komt voor om/nabije de truckparkings in het gebied.
 • Waal/Eemhaven De Waal/Eemhaven is een oud havengebied, opgesplitst in twee uitgegraven havenbassins: de Waalhaven en de Eemhaven. Hier bevinden zich veel kleine bedrijven en ook diverse (kwetsbare) empty depots. Aan de Noordkant bevindt zich het RDM Terrein, een broedplaats voor creatieve economie. Het grootste risico is drugshandel en aan drugs gerelateerde criminaliteit. Er vindt hier veel transport plaats via schepen uit de risico-gebieden en opslag van zowel containers als met name ook fruit (Coolport). Daarnaast zijn er diverse bedreigingen qua sociale veiligheid, onder andere door groot aandeel ‘dubieuze bedrijven’ als dekmantelfirma’s, witwasfirma’s en postbusbedrijven.
 • Merwe/Vierhaven MerweVierhaven is één van de oudste stadshavens met veel kleine bedrijven en sprake van leegstand. Het gebied is in transformatie en dient op de langere termijn ontwikkeld te worden naar meer woonfuncties. Na kantoortijd is dit gebied echter vandaag de dag veelal verlaten en vormt een overloop gebied voor criminaliteit vanuit de aangrenzende wijken van Rotterdam. De hier van oudsher gevestigde fruitbedrijven trekken al jaren drugscriminaliteit aan. Ondermijning van bestaande bedrijvigheid is een belangrijk thema voor dit gebied. Maar ook de sociale veiligheid is relatief laag mede door de verlatenheid en op sommige plaatsen bouwvalligheid van het gebied. Het gebied heeft last van uitwassen als illegale stort, prostitutie, illegale overnachtingen/bewoningen, diefstal etc.
 • Stad In dit deel is een aantal openbare kades dat beheerd wordt door het Havenbedrijf. De kades zijn vrij toegankelijk en vormen de verbinding tussen de stad en het HIC. De belangrijkste criminaliteitsvormen zijn hier risico’s op smokkel, wapen- en mensenhandel met name door de goede ligging ten opzichte van de stad. Verder zijn de kademuren, zeker in het weekeinde, aantrekkelijke plekken voor hangjongeren en drugsgebruik gerelateerde criminaliteit als dealen etc.
 • Schiedam In de gemeente Schiedam heeft het Havenbedrijf geen terrein, maar hier zijn wel diverse havenbedrijven gevestigd die mede onder de verantwoordelijkheid van het HbR vallen. Er bevinden zich in dit gebied 6 havens die onder de verantwoordelijkheid van de Havenmeester vallen en uit dien hoofde ook beheerd worden. Criminaliteit is met name overloopcriminaliteit uit de verschillende wijken en veelal vermogensgerealteerd.
 • Vlaardingen De situatie in Vlaardingen is vergelijkbaar met die van Schiedam met die kanttekening dat hier tevens een grote roro (Roll on Roll off) terminal is gelegen. Uit dien hoofde hebben de havens hier veel last van illegale immigratie.
 • Hoek van Holland Hoek van Holland staat weliswaar groot op de kaart, maar voor het HIC gaat hier met name om de hier gevestigde ferry-terminal. Met de komsten van de nieuwe metro is deze optimaal verbonden met de stad waardoor deze terminal zeer aantrekkelijk is voor illegale imigratie.

In totaal gaat het in het HIC om een kleine 225 camera’s, verspreid over de verschillende deelgebieden. Er worden 146 camera’s langs de openbare weg ingezet, 40 camera’s op klantterreinen, 29 ANPR camera’s en er worden 10 camera’s uit een eerder project bijgevoegd.

Het cameratoezicht wordt met name ingezet voor:

 • Gerichte observatie verdachte personen
 • Controle verdachte bewegingen
 • Controle toegangswegen en knooppunten (ANPR)
 • Afschrikwekkend effect op potentiele daders (preventie)
 • Verkleinen van de incidentresponstijd/ondersteuning van fysieke surveillance
 • Bewijsvoering bij opsporings-vervolging